Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN                                            2018

 

Afspraken

 • Interlingua zal alles in het werk stellen om de met u overeengekomen trainingsdoelstellingen te realiseren;
 • Interlingua verplicht zich tot absolute geheimhouding over alle door uw organisatie en uw medewerkers ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie;
 • Interlingua zal zich zodanig opstellen dat het belang van de opdrachtgever en diens medewerkers centraal blijft staan;
 • Interlingua zal er alles aan doen om zich aan de overeengekomen trainingsdata te houden, behoudens in onvoorziene omstandigheden en in gevallen waar bijvoorbeeld door ziekte een vervanger van de trainer moet worden ingezet. Indien Interlingua onverhoopt een trainingssessie moet annuleren worden de contactpersoon/deelnemers daarvan op de hoogte gesteld.
 • De prijs van de offerte is leidend t.o.v. de tarieven op onze website.

Betalingen

 • Betaling dient te geschieden 14 dagen na factuurdatum, echter vóór aanvang van de training;
 • Indien het cursusgeld niet is voldaan op de eerste cursusdag, is Interlingua niet gehouden de overeengekomen training uit te voeren, zonder dat de opdrachtgever/cursist van de volle betalingsverplichting is ontslagen;
 • Indien een opdrachtgever/cursist, na ingebreke te zijn gesteld, nalaat de factuur met de verschuldigde rente tijdig te voldoen, is Interlingua gerechtigd tot buitengerechtelijke aanmaning en komen de daaraan verbonden kosten voor rekening van de nalatige opdrachtgever/cursist. Naast rente worden ook de incasso kosten in rekening gebracht.

Annulering van een opdracht

 • Bij annulering van de training danwel afzonderlijke trainingssessies tot 31 dagen voor aanvang van de training c.q. een afzonderlijke trainingssessie zijn  195,00 administratie- en inschrijfkosten verschuldigd;
 • Bij annulering vanaf 15 tot en met 31 dagen voor aanvang van de training c.q. een afzonderlijke trainingssessie is 60% van het offertebedrag verschuldigd;
 • Bij annulering tot en met 15 dagen voor aanvang van de training c.q. een afzonderlijke trainingssessie is het gehele cursusbedrag verschuldigd;

Annulering dient schriftelijk te geschieden. Voor beoordeling van de annuleringstermijn en de berekening van de kosten zal worden uitgegaan van de datum op het poststempel of de datum van ontvangst e-mail.

Verplaatsing van trainingen

Groepstrainingen

 • In het geval van groepstrainingen geldt dat bij verplaatsing van een afzonderlijke trainingssessie door de klant tot 2 werkdagen van tevoren van de reserve-datum gebruik moet worden gemaakt, dit is eenmaal per training mogelijk;
 • In het geval van groepstrainingen geldt dat verplaatsing van de training c.q. een afzonderlijke trainingssessie binnen 2 werkdagen voor aanvang van de betreffende trainingssessie, niet meer mogelijk is en de sessie of training als gegeven wordt beschouwd.

Individuele trainingen

 • In het geval van individuele trainingen is verplaatsen van een afzonderlijke trainingssessie zonder verdere kosten mogelijk tot 2 werkdagen voor aanvang van de betreffende trainingssessie, er kan maximaal 2 x een sessie verplaatst worden in een traject van 10 sessies;
 • Een training dient binnen één jaar na aanvangsdatum te zijn voltooid. Zo niet, dan geldt de training als gegeven.
 • In het geval van individuele trainingen geldt dat verplaatsing van een afzonderlijke trainingssessie binnen 2 werkdagen voor aanvang van de betreffende trainingssessie of training niet meer mogelijk is en de sessie als gegeven wordt beschouwd.

Intakes

 • In het geval van intakes geldt dat verplaatsing van de intake binnen 2 werkdagen voor aanvang van intake niet meer mogelijk is en de intake als gegeven wordt beschouwd en in rekening wordt gebracht.

Klachten

In geval van klachten met betrekking tot alle aspecten van de gevolgde training kan men zich in eerste instantie tot het management van Interlingua wenden. Interlingua heeft besloten, los van onze eigen evaluaties, te participeren in het evaluatieproject van de onafhankelijke Stichting CEDEO (Centrum voor Documentatie en Voorlichting over Bedrijfsexterne Opleidingen).

Auteurs en eigendomsrecht

Van het door Interlingua verstrekte cursusmateriaal blijven alle rechten aan haar voorbehouden. Zonder voorafgaande toestemming van Interlingua mag niets uit de uitgave(n) worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins. Het is niet toegestaan het cursusmateriaal aan derden ter beschikking te stellen.

Privacystatement 

Interlingua gaat zorgvuldig om met gegevens van haar (potentiële) klanten. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Interlingua houdt zich in alle gevallen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Vastleggen en verwerking van gegevens

Interlingua legt gegevens van (potentiële) klanten vast om hen te informeren over haar productaanbod en zo een goede uitvoering van haar opleidingen en trainingen mogelijk te maken. Verder kunnen uw gegevens gebruikt worden om u te informeren over producten en diensten van zorgvuldig geselecteerde organisaties. Als u geen prijs stelt op het ontvangen van verdere informatie over ons productaanbod en/of aanbiedingen van derden kunt u mailen naar: info@interlingua.nl.

Aansprakelijkheid

In het geval dat Interlingua aansprakelijk is, komt alleen direct door de fout van Interlingua veroorzaakte schade voor vergoeding in aanmerking. Gevolgschade (waaronder inkomsten- en bedrijfsschade) is derhalve uitgesloten.

Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten gesloten met Interlingua is het Nederlands recht van toepassing.

^

taal- en cultuurtrainer voor zakelijk succes