E-mails schrijven in het Spaans

Schrijven

Wanneer u een zakelijke e-mail schrijft in het Spaans, zijn de regels over het algemeen minder streng dan wanneer u een zakelijke brief schrijft. Natuurlijk is het bij beide van belang om een aantal praktische regels in aanmerking te nemen.

Doorgaans komen in een zakelijke e-mail dezelfde basiselementen aan bod als in een zakelijke brief: afzender en geadresseerde, onderwerp, aanhef, eigenlijke inhoud, afsluiting, slotgroet en afzendergegevens. Toch zijn er ook een aantal verschillen tussen een brief en een e-mail. Omdat e-mails bijvoorbeeld sneller geschreven worden dan brieven en meestal van het scherm gelezen worden, is de inhoud vaak beknopter. De begroetingsformule in een e-mail is dikwijls ook wat minder formeel.

In wat volgt, bespreken we de onderdelen die over het algemeen aan bod komen in een zakelijke e-mail.

 

Saludo (Welkomstgroet)

Indien mogelijk passen we de aanhef aan de persoon aan:

Geachte heer Gómez Estimado Sr. Gómez: gevolgd door een dubbele punt
Geachte mevrouw Gómez Estimada Sra. Gómez: gevolgd door een dubbele punt

Bij meerdere personen:

Geachte klanten Estimados clientes:
Beste vrienden Queridos amigos:
Beste gebruikers Apreciados usuarios:

Cuerpo del email (Inhoud)

Verwijzen                                                            Hacer referencia

Bedankt voor uw brief van. (datum) Gracias por su carta de (fecha)..
Aangaande En lo que concierne a …
Met betrekking tot En relación a …

 

Suggesties doen, advies geven, meningen         Hacer sugerencias y propuestas, dar consejos

en aanbevelingen                                                    opiniones y recomendaciones

Mag ik u voorstellen om … ¿Le puedo sugerir que ….?
Een haalbare oplossing is… Una solución factible sería ….
We stellen u voor… Le proponemos ….
We zouden u willen voorstellen Nos gustaría proponerle ….
We adviseren u Le aconsejamos/recomendamos encarecidamente que ….

 

Verontschuldigen en gevoelens uiten               Pedir disculpas y expresar sentimiento

Wij verontschuldigen ons voor Le pedimos disculpas por ….
Onze excuses voor Le rogamos acepte nuestras más sinceras disculpas por ….
Ik vrees dat/ het spijt me Me temo que …./Lo siento ….

 

Om een machtiging verzoeken                             Solicitar autorización

Zou u het erg vinden als… ¿Tendría usted algún inconveniente si ….?
Als u eens bent met de termijn/voorwaarden van… Zou u op de gestippelde lijn willen tekenen? Si usted está de acuerdo con los términos/condiciones de …, ¿le importaría firmar en la línea marcada con puntos?
Hebben wij uw toestemming om…………………..uit te voeren? ¿Tenemos su permiso para llevar a cabo …?

 

Verplichtingen en noodzaak uitdrukken           Expresar obligación y necesidad

Het Ministerie van Economische zaken heeft de verplichting/ is gedwongen tot (door de wet) El Ministerio de Economía tiene la obligación de/está obligado a (por ley)
Het klachtenformulier moet zijn… Un formulario de reclamación debe/tiene que ser…
Het is noodzakelijk dat… Es esencial que…

 

Bekijk alle tips en download om te bewaren.

 

 

 

 

 

 

 

^

taal- en cultuurtrainer voor zakelijk succes